ทักษะทางคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับนิสิตเคมี

Safety quiz for VISTEC scholars

สำหรับประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

สำหรับการประเมินหลักสูตรระดับ ตรี โท เอก ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chemical Safety in Research Laboratory

Safety quiz in English for BSAC program and visiting scholars