สำหรับการประเมินหลักสูตรระดับ ตรี โท เอก ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย